Σε πτώχευση κηρύσσονται φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ενώ σε ειδική εκκαθάριση, προσωρινή διαχείριση από πιστωτές και υπαγωγή υπό εκκαθάριση μόνον επιχειρήσεις. Προϋποθέσεις πτώχευσης είναι η εμπορική ιδιότητα, παύση πληρωμής εμπορικών χρεών ή δήλωση αναστολής τους και δικαστική απόφαση. Αίτηση υποβάλλει κάθε δανειστής αποδεικνύοντας εγγράφως την απαίτησή του. Για θέση επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, απαιτείται αίτηση 51% των πιστωτών, που οι απαιτήσεις τους είναι καταχωρημένες στα βιβλία της. Προϋποθέσεις είναι η αναστολή ή διακοπή λειτουργίας για οικονομικούς λόγους, ύπαρξη κατάστασης παύσης πληρωμών, πτώχευση ή θέση υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών ή υπό προσωρινή διαχείριση ή υπό εκκαθάριση, εφόσον δεν έχει διενεργηθεί πλειστηριασμός βασικών και σχετιζομένων με την παραγωγική διαδικασία περιουσιακών στοιχείων, και ύπαρξη έκδηλης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τίθεται σε ειδική εκκαθάριση επιχείρηση με αίτηση 20% των πιστωτών, διοριζομένου ειδικού διαχειριστή. Με τις ίδιες προϋποθέσεις πιστωτές, που οι απαιτήσεις τους εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και τον ισολογισμό της τελευταίας εταιρικής χρήσης, με αίτησή τους ή με αίτηση της τελευταίας, ζητούν διορισμό επιτρόπου προς επίτευξη συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και επιχείρησης για ρύθμιση ή περιορισμό χρεών. Εταιρία τίθεται υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών με απόφαση, αν διαπιστωθεί παύση πληρωμών, υποβληθεί αίτηση 55% των εμφανιζόμενων στα βιβλία της πιστώσεων και συγκατατεθεί ειδική επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο προσωρινός διαχειριστής προβαίνει σε ενέργειες συντήρησης της επιχείρησης καλώντας τους μετόχους σε συνέλευση για συναίνεση στη θέση της εταιρείας υπό διοίκηση και διαχείριση των πιστωτών.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.