Οδηγός διαδικασίας πτώχευσης βήμα προς βήμα

Διοικητικές διαδικασίες

Η πτώχευση κηρύσσεται έπειτα από αίτηση:

  • είτε πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον
  • είτε του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης. Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρωτότυπο γραμμάτιο για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων της πτώχευσης. Το δικαστήριο μπορεί να απορρίψει την αίτηση πτώχευσης αν υφίστανται ορισμένες προϋποθέσεις, που αναλύονται στον Κώδικα.

Αν κηρυχθεί πτώχευση, το δικαστήριο ορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης, διατάσσει τη σφράγιση της πτωχευτικής περιουσίας και προσδιορίζει την ημέρα παύσης των πληρωμών.

Σε περίπτωση πτώχευσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, με την ίδια απόφαση κηρύσσονται σε πτώχευση και τα ομόρρυθμα μέλη τους.

Η πτώχευση αστικής εταιρίας με νομική προσωπικότητα ή άλλης ένωσης προσώπων με νομική προσωπικότητα δεν επιφέρει και τη συμπτώχευση των μελών της. Επίσης ο Κώδικας περιλαμβάνει διατάξεις για τη δημοσιότητα (π.χ. μητρώο πτωχεύσεων σε κάθε πρωτοδικείο) και την καταχώριση στο υποθηκοφυλακείο ή το κτηματολόγιο.

Δικαστική απόφαση

Το δικαστήριο διορίζει εισηγητή δικαστή και σύνδικο της πτώχευσης και διατάζει την επίθεση των σφραγίδων. Ορίζει ημέρα, ώρα και τόπο όπου οι πιστωτές θα συνέλθουν ενώπιον του εισηγητή για σύνταξη πίνακα εικαζόμενων πιστωτών και εκλογή της επιτροπής πιστωτών και ορίζει τον τρόπο δημοσιότητας, καθώς και ημερομηνία σύγκλησης της συνέλευσης των πιστωτών.

Αναδιοργάνωση

Η διάσωση της επιχείρησης, η αξιοποίησή της, αλλά και η διανομή της πτωχευτικής περιουσίας, καθώς και η ευθύνη του οφειλέτη μετά την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης με σχέδιο αναδιοργάνωσης.

Σχέδιο δικαιούται να υποβάλει ο οφειλέτης και ο σύνδικος.

  • Ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλλει σχέδιο αναδιοργάνωσης συγχρόνως με την αίτησή του, με την οποία ζητεί να κηρυχθεί σε πτώχευση, ή μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την κήρυξή του σε πτώχευση. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από το δικαστήριο μια φορά και για σύντομο χρόνο, όχι πέραν του τριμήνου.
  • Ο σύνδικος δικαιούται να υποβάλει σχέδιο αναδιοργάνωσης μόνον μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής σχεδίου από τον οφειλέτη και μέσα σε τρεις μήνες από την παρέλευση αυτής και εφόσον έχει προηγηθεί έκθεσή του.

Το δικαστήριο αυτεπάγγελτα προβαίνει σε προεξέταση του σχεδίου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή του.

Το δικαστήριο, όταν δεν απορρίπτει το σχέδιο, καθορίζει με απόφασή του αμέσως προθεσμία όχι μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών για την αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές, καθώς και ημερομηνία σύγκλησης ειδικής συνέλευσης των πιστωτών για συζήτηση και ψηφοφορία επί του σχεδίου.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.