Δίκαιο

Το Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων οι οποίοι ρυθμίζουν υποχρεωτικά την οργάνωση μιας κοινωνίας σε κράτος, την λειτουργία της κοινωνίας αυτής και την κοινωνική συμβίωση των μελών της.

Στο ιδιωτικό Δίκαιο υπάγονται οι κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν σχέσεις μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, π.χ. σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ αγοραστή – πωλητή.

Το Εμπορικό Δίκαιο είναι ειδικός κλάδος που ρυθμίζει ορισμένες κατηγορίες προσώπων και αγαθών, ρυθμίζει σχέσεις εμπορικής φύσης δηλ σχέσεις εμπόρων κατά την άσκηση εμπορίας τους και τις εμπορικές πράξεις, ειδικοί κανόνες Ιδιωτικού Δικαίου και όπου υπάρχουν κενά στην εμπορική νομοθεσία ή έλλειψη ρύθμισης εφαρμόζονται οι κανόνες Γενικού Ιδιωτικού Δικαίου δηλ του Αστικού Δικαίου

Το Εμπορικό Δίκαιο διακρίνεται στους εξής 8 κλάδους:

 • Γενικό Εμπορικό Δίκαιο
 • Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών
 • Δίκαιο Αξιόγραφων
 • Δίκαιο Ανταγωνισμού
 • Πτωχευτικό Δίκαιο
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Ναυτικό Δίκαιο

Το αστικό Δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ φυσικών ή/και νομικών προσώπων, όπως θέματα οικογενειακών σχέσεων ή θέματα κληρονομιάς.

Το Αστικό Δίκαιο διακρίνεται στους εξής 5 κλάδους:

 • Γενικές αρχές: σημαντικότατο μέρος Ιδιωτικού Δικαίου όπου τίθενται οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για όλες τις ιδιωτικές έννομες σχέσεις, εκτός αν σε κάποιο άλλο κλάδο ισχύει ένας ειδικότερος κανόνας δηλ καθορίζεται ποια άτομα έχουν ικανότητα δικαίου, και ποιοι είναι ικανοί για δικαιοπραξία (πχ ανίκανοι για δικαιοπραξία είναι άτομα κάτω των 10 ετών και δεν μπορούν να συνάψουν έγκυρη σύμβαση αγοράς-πώλησης ακινήτου)
 • Ενοχικό Δίκαιο: κανόνες που ρυθμίζουν ενοχικές σχέσεις (νομικός δεσμός 2 ατόμων κατά τον οποίο ο ένας υποχρεούται και ο άλλος δικαιούται σε παροχή  πχ οφειλέτης-δανειστής σε μίσθωση ή πώληση )
 • Εμπράγματο Δίκαιο: κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων προς τα πράγματα (πχ κυριότητα ακινήτου)
 • Οικογενειακό Δίκαιο: ρυθμίζει τις οικογενειακές ή οιονεί (κατά καποιο τροπο, σαν) οικογενειακές σχέσεις των προσώπων (πχ γάμος μνηστεία, διαζύγιο, διατροφή τέκνων). Το οικογενειακό δίκαιο ασχολείται συνεπώς με θέματα γάμου, διαζυγίου, υιοθεσίας τέκνων και με τα διάφορα ζητήματα που συνδέονται με τη γονική μέριμνα (επιμέλεια τέκνων, δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα...).
 • Κληρονομικό Δίκαιο: ρυθμίζει τις σχέσεις ενός προσώπου μετά τον θάνατο του  (πχ είδη διαθηκών)

Το εργατικό Δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες που ρυθμίζουν τη σχέση εξαρτημένης (μισθωτής) εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, όπως ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας, επαγγελματικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών κ.ά

Το εργατικό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας δηλ τους κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, και συγκεκριμένα την ατομική σχέση εργασίας αυτή καθ αυτή (σύσταση σχέσης, δικαιώματα-υποχρεώσεις μερών ,κατάλυση), εξαρτημένη εργασία συνιστά παροχή υπηρεσιών υπό τον έλεγχο και εποπτεία εργοδότη (εξαιρούνται οι σχέσεις για αγροτικές και ναυτικές εργασίες που υπάγονται σε ιδιαίτερο καθεστώς όπως επίσης και οι σχέσεις δημοσίων υπαλλήλων εκτός αν εργάζονται στο δημόσιο αλλά με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου δηλ όταν το Κράτος εμφανίζεται ως κοινός εργοδότης )

Στο Δημόσιο Δίκαιο υπάγονται οι κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν σχέσεις, στις οποίες εμπλέκεται φορέας κρατικής εξουσίας, π.χ. οι σχέσεις μεταξύ Εφορίας - φορολογουμένου.

Το Συνταγματικό Δίκαιο με αντικείμενο τους κανόνες που ρυθμίζουν τη μορφή του πολιτεύματος, την άσκηση της κρατικής εξουσίας, τις σχέσεις κράτους – πολιτών.

Το Διοικητικό Δίκαιο με αντικείμενο τους κανόνες που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας ?ιοίκησης και τις σχέσεις της με τους πολίτες.

Το Ποινικό Δίκαιο περιλαμβάνει τους κανόνες δικαίου που ορίζουν ποιες πράξεις είναι αξιόποινες (εγκλήματα), καθώς και τις ποινές που επισύρει η τέλεσή τους.

καθορίζει τις αξιόποινες πράξεις και τις ποινικές κυρώσεις που αυτές επισύρουν - ο κλάδος αυτός ανήκει στο δημόσιο δίκαιο γιατί η πολιτεία διώκει τα αδικήματα λαμβάνοντας υπ όψιν το δημόσιο συμφέρον και όχι το ιδιωτικό συμφέρον

Το Δικονομικό Δίκαιο (Αστικό -Ποινικό-Διοικητικό) είναι το σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο οργάνωσης και απονομής δικαιοσύνης δηλ ρυθμίζουν την οργάνωση , την δικαιοδοσία, την αρμοδιότητα και την λειτουργία δικαστηρίων.

 • Πολιτική Δικονομία (Αστικό ): υπάγεται η διαδικασία επίλυσης διαφορών των ιδιωτών
 • Ποινική Δικονομία (Ποινικό): ρυθμίζει την προετοιμασία και διεξαγωγή της ποινικής δίκης  
 • Διοικητική Δικονομία (Διοικητικό): είναι η διαδικασία του δικαστικού έλεγχου της δραστηριότητας της δημόσιας διοίκησης καθώς και των διαφορών που αναδύονται από την δράση της τόσο τους κόλπους της όσο και για τις διαφορές που δημιουργούνται ανάμεσα στη δημόσιας διοίκησης  με ιδιώτες

To Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις των εργοδοτών με εργαζόμενους δηλ τους κανονισμούς εργασίας πχ διευθυντικό δικαίωμα εργοδότη ,συλλογικά εργατικά φαινόμενα (συνδικλ ελευθερίες ,συλλογικές συμβάσεις ,διαιτησία κτλ) - εντάσσεται στον κλάδο Εσωτερικού Δημοσίου Δικαίου επειδή μεγάλο μέρος των κανόνων έχει χαρακτήρα  Δημοσίου Δικαίου

 

Το Εκκλησιαστικό Δίκαιο είναι το σύνολο κανόνων που ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της εκκλησίας και την σχέση της με την πολιτεία και τους πολίτες

Το Δίκαιο της ευρωπαϊκής Ένωσης (Κοινοτικό Δίκαιο) , στην οποία η Ελλάδα συμμετέχει από το 1981, αποτελεί μια νέα έννομη τάξη με κύρια χαρακτηριστικά:

 • την υπεροχή του Κοινοτικού επί του εθνικού ∆ικαίου και
 • την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του Κοινοτικού ∆ικαίου στις εθνικές έννομες τάξεις των κρατών – μελών.

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.