Ναι, πρέπει να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο ο οποίος και θα ασκήσει την αγωγή διατροφής ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπον και καθ' ύλην δικαστηρίου.

Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων απαιτεί την καταβολή κάποιων αναγκαίων εξόδων καθώς και την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου. Καταρχήν αυτός που ασκεί αγωγή διατροφής πρέπει να προκαταβάλει τα προκαταβλητέα έξοδα που προσδιορίζονται από το δικαστήριο, ενώ το ύψος των λοιπών εξόδων διαφέρει κάθε φορά από το αιτούμενο ποσό διατροφής τις απαιτούμενες επιδόσεις και τις τυχόν αναβολές συζήτησης της αγωγής. Σε περίπτωση που κάποιος είναι άπορος προβλέπεται από το νόμο το ευεργέτημα πενίας υπό προϋποθέσεις.

Σχετικά άρθρα

Επισήμανση

Σχέση εντολέα-Δικηγόρου ιδρύεται μόνο κατόπιν ρητής συμφωνίας και όχι με την απλή επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) ή την αποστολή μηνύματος με οποιονδήποτε τρόπο στον Δικηγόρο. Δεσμευτική νομική συμβουλή παρέχεται μόνο κατόπιν αμοιβής.

Τομείς Δραστηριότητας

Το ομώνυμο δικηγορικό γραφείο ασχολείται και αναλαμβάνει συμβουλευτική και δικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού, ποινικού, εμπορικού και διοικητικού δικαίου.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας και εξειδίκευσής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.